Thời khóa biểu lớp 2

Tháng Bảy 1, 2015 4:48 chiều

LỚP 2/1

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tập viết
2 Tiếng Anh Chính tả Tập đọc HĐ tập thể Chính tả
3 Toán Luyện Mĩ thuật Âm nhạc ATGT Toán
4 Tập đọc Kể chuyện Thể dục Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Tập đọc Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Luyện Toán Thể dục Thủ công          Đạo đức
2 Tự nhiên và xã hội Luyện Tiếng Việt Luyện Âm nhạc Luyện Mĩ thuật Luyện Tiếng Việt
3 Luyện Tiếng Việt Luyện Toán Mĩ thuật Tiếng Anh

 

Luyện TN&XH

 

LỚP 2/2

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Luyện Mĩ thuật Toán Toán Kể chuyện
2 Toán Tập đọc Thể dục ATGT Hoạt động tập thể
3 Tiếng Anh Chính tả Âm nhạc Tập viết Toán
4 Tập đọc Toán Chính tả Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Tập đọc SHL
Chiều 1 Luyện Toán Luyện Toán Mĩ thuật Luyện Mĩ thuật Luyện Tiếng Việt
2 TN&XH Luyện Tiếng Việt Thể dục Tiếng Anh Luyện TN&XH
3 Đạo đức Luyện Toán Luyện Âm nhạc Thủ công Luyện Tiếng Việt

 

 

 

LỚP 2/3

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Thể dục An toàn giao thông Chính tả
2 Tập đọc Toán Âm nhạc Tập viết Toán
3 Tập đọc Kể chuyện Toán Toán Hoạt động tập thể
4 Tiếng Anh Luyện Mĩ thuật Tập đọc Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Toán Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Luyện Toán Luyện Âm nhạc Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt
2 TN&XH Luyện Tiếng Việt Mĩ thuật Thủ công Luyện TN&XH
3 Đạo đức Luyện Toán Thể dục Luyện Mĩ thuật Luyện Tiếng Việt

 

 

LỚP 2/4

Giáo viên chủ nhiệm :

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Thể dục Đạo đức Mĩ thuật Toán
2 Toán Luyện Mĩ thuật Tập đọc Toán Chính tả
3 Thể dục Toán Toán Tập viết Luyện TN&XH
4 Tập đọc Chính tả Kể chuyện Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Tập đọc Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Thủ công HĐ tập thể Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Luyện Mĩ thuật
2 Luyện Toán Tiếng Anh An toàn giao thông Luyện Toán Luyện Âm nhạc
3 Tự nhiên và xã hội Âm nhạc Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh

 

 

 

LỚP 2/5

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
2 Tập đọc Thể dục Toán Mĩ thuật Luyện TN&XH
3 Tập đọc Kể chuyện Hoạt động tập thể Tập viết Chính tả
4 Thể dục Chính tả Luyện từ &câu Luyện Mĩ thuật Tập làm văn
5 Toán Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Âm nhạc Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh
2 Đạo đức Thủ công An toàn giao thông Luyện Toán Luyện Mĩ thuật
3 Tự nhiên và xã hội Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Luyện Âm nhạc

 

 

LỚP 2/6

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Tập viết Luyện TN&XH
2 Toán Chính tả Hoạt động tập thể Toán Chính tả
3 Tập đọc Thể dục Luyện Mĩ thuật Mĩ thuật Toán
4 Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Đạo đức Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Tiếng Anh Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Luyện Âm nhạc
2 TN&XH Thể dục An toàn giao thông Luyện Toán Tiếng Anh
3 Kể chuyện Thủ công Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Luyện Mĩ thuật