Thời khóa biểu lớp 3

Tháng Bảy 1, 2015 4:51 chiều

LỚP 3/1

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
`Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên và xã hội Toán Tập làm văn
2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ và câu Chính tả Đạo đức
3 Kể chuyện Tập viết Chính tả Tiếng Anh Toán
4 Toán Thể dục Toán Thể dục Luyện Toán
5 An toàn giao thông SHL
Chiều 1 Mĩ thuật Thủ công Luyện Tiếng Việt Tự nhiên và xã hội Tiếng Anh
2 Âm nhạc Tin học Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt
3 Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Hoạt động tập thể Luyện Toán

 

 

LỚP 3/2

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên và xã hội Tin học Tập làm văn
2 Tập đọc Mĩ thuật Luyện từ và câu Tiếng Anh Đạo đức
3 Kể chuyện Thể dục Chính tả Toán Toán
4 Tiếng Anh Tập đọc Toán ATGT Tập viết
5 Toán SHL
Chiều 1 Âm nhạc Luyện Toán Tin học Luyện Tiếng Việt Luyện Toán
2 Thủ công Chính tả Thể dục Luyện Toán Luyện Tiếng Việt
3 Tiếng Anh Luyện TV Tiếng Anh Hoạt động tập thể Tự nhiên và xã hội

 

 

LỚP 3/3

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tự nhiên và xã hội Tiếng Anh Tập làm văn
2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ và câu Thể dục Đạo đức
3 Kể chuyện Mĩ thuật Chính tả Toán Toán
4 Toán Toán Toán Tin học Tập viết
5 An toàn giao thông SHL
Chiều 1 Thể dục Chính tả Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh
2 Tiếng Anh TNXH Luyện Tiếng Việt Luyện Toán Tin học
3 Âm nhạc Luyện TV Luyện Toán Hoạt động tập thể Thủ công

 

 

LỚP 3/4

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tập đọc Tự nhiên và xã hội Thể dục Tập làm văn
2 Tập đọc Tiếng Anh Luyện từ và câu Toán Đạo đức
3 Kể chuyện Âm nhạc Chính tả Tiếng Anh Toán
4 Toán Mĩ thuật Toán Tự nhiên và xã hội Tập viết
5 An toàn giao thông Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Tin học Toán Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Thủ công
2 Thể dục Chính tả Luyện Toán Luyện Toán Tiếng Anh
3 Tiếng Anh Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Hoạt động tập thể Tin học

 

 

LỚP 3/5

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ An toàn giao thông Thể dục Toán Tập làm văn
2    Toán Tập đọc Âm nhạc Luyện từ và câu Đạo đức
3 Tập đọc Toán Toán Tập viết Toán
4 Tiếng Anh Chính tả Chính tả Tự nhiên và xã hội TNXH
5 Kể chuyện   Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Luyện Toán
2 Mĩ thuật Thể dục Luyện Toán Luyện Toán Thủ công
3 Tin học Tin học Tiếng Anh Hoạt động tập thể Tiếng Anh

 

 

LỚP 3/6

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Thể dục Toán Toán Tập viết
2 Tập đọc Thủ công Chính tả Luyện từ và câu Toán
3 Tiếng Anh Toán Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Đạo đức
4 Toán Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Chính tả Tập làm văn
5 Kể chuyện   Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Thể dục Luyện Toán ATGT
2 Tin học Tiếng Anh Tin học Hoạt động tập thể Luyện Toán
3 Mĩ thuật Tập đọc                                                     Âm nhạc Luyện Toán Luyện TV

 

 

 

LỚP 3/7

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Hoạt động tập thể Toán Toán Tập viết
2 Tập đọc Tập đọc Tự nhiên và xã hội Luyện từ và câu Toán
3 Kể chuyện Toán An toàn giao thông Tin học Đạo đức
4 Toán Thể dục Chính tả Tiếng Anh Tập làm văn
5 Tự nhiên và xã hội   Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Âm nhạc Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Mĩ thuật Luyện Toán
2 Tiếng Anh Luyện Toán Luyện Toán Thể dục Tiếng Anh
3 Thủ công Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh Tin học Chính tả